കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സ് അസ്തമിക്കുന്നുവോ?

ആഗോള തലത്തിൽ പ്രശസ്തമാണ് മലയാളി പെരുമ.ലോകത്ത് എവിടെയും കാണുന്ന മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം. അഹങ്കരിക്കാൻ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങൾ നിരത്താനാകും മലയാളികൾക്ക്. എന്നാൽ കുറച്ചു…