സി വോട്ടർ സർവേയിൽ ഭരണ തുടർച്ച 

ന്യൂഡൽഹി: പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ചരിത്രം രചിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എബിപി- സി വോട്ടർ അഭിപ്രായ സർവേ.…