ധ്യാന ഗുരുവിനെ അഭയ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു 

കൊച്ചി:കൊല്ലപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അഭയയെ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം സ്ഥാപകനും ധ്യാനഗുരുവുമായ ഫാ…