കേരള പി.എസ്.സി പത്താംതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷാഫലം kerala psc 10th level exam result

Share

കേരള പി.എസ്.സി പത്താംതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷാഫലം അറിയാം…

Download PSC Exam Results

LD-Clerk-Alappuzha

LD-Clerk-Eranakulam

LD-Clerk-Idukki

LD-Clerk-Kannur

LD-Clerk-Kasargode

LD-Clerk-Kottayam

LD-Clerk-Malappuram

LD-Clerk-Palakkad

LD-Clerk-Pathanamthitta

LD-Clerk-Thiruvananthapuram

LD-Clerk-Thrissur

Office-Attendent-StateWide-089-2019

Typist GR.II/Data Entry Operator  

Stenogragper – Rank list

Typist Grade -II (Part 1-General Category)

Peon-cum-Watcher(Special Recruitment from SC-ST only) Kerala State Textile Corporation Limited

Lower Division Typist – STATEWIDE Various government Owned companies-Corporations-boards

Typist-State wide- Foam Mattings India Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *