സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും

Share

പാലക്കാട്സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും  (പിഎച്ച്‌സി)  ഇനിമുതൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (എഫ്‌എച്ച്‌സി). ആർദ്രം മിഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 212 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെകൂടി‌ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ഉയർത്തിയതോടെയാണിത്‌.

ആർദ്രം മിഷന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 170ഉം രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 503ഉം പിഎച്ച്‌സികളെ എഫ്‌എച്ച്‌സികളാക്കിയിരുന്നു.  461 കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവ  ഉടൻ സജ്ജമാകും.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *