മുന്നോക്ക സംവരണം മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കും

Share

റെജിമോൻ കുട്ടപ്പൻ

മുന്നോക്ക സാമ്പത്തികസംവരണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കേരള ദളിത് ചിന്തകർ പറയുന്നു. നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, പൊതുനിയമനങ്ങളിൽ 49.5% സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യഥാക്രമം 15%, 7.5%, 27% ക്വാട്ടകൾ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം, പൊതു വിഭാഗത്തിൽ ഇഡബ്ല്യുഎസിനായി 10 ശതമാനം സീറ്റുകൾ നീക്കിവച്ചാൽ എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒബിസി സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഒരു പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടി എന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, പട്ടികജാതി കോട്ടയിലെ അയാൾക്കായിയുള്ള ഒരു സീറ്റ് ബാക്കി ആവുകയും അത് മറ്റൊരു പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം. ഈ സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്.

മുന്നോക്ക സംവരണം നടപ്പിലായാൽ പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശന പ്രക്രിയയെ അത് ബാധിക്കും. 2019 ലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയും (സി‌എസ്‌ഇ) എസ്‌ബി‌ഐ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് പരീക്ഷയിലും എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒബിസി വിഭാഗത്തേക്കാൾ കുറവോ അതിന് തുല്യമോ ആയ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് ഇഡബ്ല്യുഎസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും കേരളത്തിലെ ദളിത് ചിന്തകർ പറയുന്നു.

ഒക്ടോബർ 21 ന് കേരള മന്ത്രിസഭ സംസ്ഥാന, സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് ചട്ടങ്ങളിലെ സംവരണ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സമുദായാധിഷ്ഠിത സംവരണത്തിന് അർഹതയില്ലാത്ത ഇഡബ്ല്യുഎസിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 10 ശതമാനം റിസർവേഷൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറത്ത് വിട്ടു.

ഇഡബ്ല്യുഎസ് സംവരണം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും കേസ് തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഡബ്ല്യുഎസിനായി 10 ശതമാനം ക്വാട്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വ്യക്തിഗത പ്രാദേശിക നിയമസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഹ്വാനമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 15 (6) പ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണം ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ ഏതൊരു പൗരന്റെയും പുരോഗതിക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ആർട്ടിക്കിൾ 30 (1) പ്രകാരമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ എയ്ഡഡ്, എയ്ഡഡ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും ഇത്തരം സംവരണം നടത്താമെന്നും സുപ്രീംകോടതി അനുവാദം നൽകി.

ഇതനുസരിച്ച് വാർ‌ഷിക ഗാർഹിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ‌ താഴെയും കാർഷിക ഭൂമി 5 ഏക്കറിൽ‌ താഴെയും വീട് 1000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ‌ താഴെയുമുള്ള,  മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും ഇ‌ഡബ്ല്യുഎസ് റിസർ‌വേഷൻ‌ നേടാൻ‌ കഴിയും.

പഞ്ചായത്തുകളിൽ  2.5 ഏക്കറും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 75 സെന്റും കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 50 സെന്റും ആണ് അപേക്ഷകന്റെ ഭൂമിയുടെ പരിധി. ഭവന ഫ്ലോട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 20 സെന്റിന് താഴെയും സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 15 സെന്റിൽ താഴെയുമുള്ള ആളുകൾക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കും. പഞ്ചായത്തിൽ 2.4 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 14 സെൻറ് ഭവന പ്ലോട്ട് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലനാണെന്നും സംവരണത്തിന് അർഹനാണെന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *