നൂറ് ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ വൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Share

കൊച്ചി:നൂറുദിന കർമ പരിപാടിയിൽ സർക്കാർ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സെപ്തംബർ ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപിച്ച 155 പദ്ധതിയിലായി 912 ഘടകമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 799 ഉം പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്‌ വലിയ നേട്ടമാണ്. ബാക്കിയുള്ള 113 എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിൽ നല്ല പങ്കും പൂർത്തിയായി.

പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകാത്തത്. ബാക്കിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഡിസംബറിൽത്തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുനൂറു ദിവസംകൊണ്ട് 50,000 തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 91,383 തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിച്ചു. വൻകിട പദ്ധതികളും നൂറുദിന കർമ പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്നു.  അതിൽ ഗെയിൽ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തിയാക്കി. 

ബാക്കിയുള്ളവ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവലോകന യോഗത്തിൽ വ്യക്തമായത്. യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വിവിധ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *