ഇ-ഗസറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു

Share

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ കേരള ഗസറ്റ് ഇന്ന് (ഓക്‌ടോബർ 2) മുതൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് പബ്ലിഷിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇ-ഗസറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. അച്ചടി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജു നാരായണ സ്വാമി ഐ.എ.എസ്, അച്ചടി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സുകളുടെ സൂപ്രണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട്, എൻ.ഐ.സി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
Comprehensive Operation and Management of Presses Over Secure Environment (COMPOSE) എന്ന വീക്കിലി ഗസറ്റ് ഓൺലൈനാക്കുന്നതിനുള്ള വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ.ഐ.സി. കേരള ഘടകമാണ്.
അച്ചടി വകുപ്പ് നൽകുന്ന പൊതുജനസേവനങ്ങളായ പേര്മാറ്റം, ജാതി തിരുത്തൽ, മതംമാറ്റം, ലിംഗ മാറ്റം എന്നിവയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് https://compose.kerala.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് ഇ-ട്രഷറി സംവിധാനം വഴി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് (അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) വിജ്ഞാപനങ്ങളും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങളും പരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഓൺലൈനായി https://compose.kerala.gov.in വഴി നിർവ്വഹിക്കും.  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങൾ https://gazette.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും https://compose.kerala.gov.in ൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇ-ഗസറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങൾ 2000-ലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാ നിയമത്തിലെ നാലും എട്ടും വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അതിന്റെ ഇലക്‌ട്രോണിക് രൂപത്തിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലും അച്ചടിച്ച രൂപത്തിലും  എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *